Usługi ADR

Oferuję Państwu usługi z zakresu obszaru ADR i pełnienie funkcji doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych. W przypadku podpisania umowy na kompleksowe doradztwo otrzymują Państwa wsparcie merytoryczne z zakresu ADR oraz spełnienie wszelkich wymagań wynikających z obowiązujących przepisów. Umowa ta daje również Państwu spełnienie obowiązku wyznaczenia doradcy, który to nakłada na przedsiębiorców ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Przed podpisaniem umowy wykonywany jest audyt wewnętrzny mający na celu sprawdzenie i określenie wymagań jakie ciążą na Państwa firmie w zakresie stosowania przepisów ADR. W przypadku podjęcia stałej współpracy i podpisania umowy audyt zostanie wykonany bezpłatnie.

Aby móc prawidłowo ocenić potrzeby Państwa firmy w zakresie spełnienia wymagań ADR oraz ustalić zakres obowiązków ewentualnego doradcy ADR, oferuję Państwu przeprowadzenie w przedsiębiorstwie tzw. Audytu „0” oceniającego potrzeby i zakres obowiązków wobec wymagań przepisów. Po przeprowadzonym audycie sporządzany zostaje raport. Rozwiązanie takie jest dla firmy wyjątkowo korzystne - zarówno merytorycznie, jak i ekonomicznie, gdyż późniejsze doradztwo ADR będzie dokładnie takie, jakiego potrzebuje dane przedsiębiorstwo.

Osoby zatrudnione przez uczestników przewozu towarów niebezpiecznych, których obowiązki dotyczą załadunku, przewozu lub rozładunku towarów niebezpiecznych powinny zostać przeszkolone stosowanie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Oferuję Państwu realizację szkoleń o charakterze ogólnym, stanowiskowym oraz z zakresu bezpieczeństwa dla Państwa pracowników związanych z przewozem, załadunkiem, rozładunkiem lub pakowaniem materiałów niebezpiecznych stosownie do ich odpowiedzialności i obowiązków. Prawo nakłada na przedsiębiorcę, który dokonuje przewozu drogowego towarów niebezpiecznych lub związanego z tym przewozem załadunku lub rozładunku oraz pakowania, obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie wymagań związanych z takimi operacjami transportowymi, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Powyższe wymaganie dotyczy osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub transportowych, a także kierowcy którzy nie mają uprawnień ADR. Tematyka szkolenia i jego zakres dostosowany jest indywidualnie dla potrzeb każdej firmy, jednakże zawsze zgodny z wymaganiami ustawowymi.

Podmioty dokonujące załadunku, napełniania, przewozu i rozładunku towarów niebezpiecznych zobowiązane są do sporządzenia corocznego sprawozdania i przesyłania go do właściwej terytorialnie Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) w terminie do 28 lutego. Sprawozdanie sporządzić musi doradca ADR posiadający aktualne uprawnienia.

Jeżeli w trakcie czynności związanych z przewozem towarów niebezpiecznych miał miejsce poważny wypadek lub awaria to należy zapewnić sporządzenie raportu powypadkowego ADR w terminie 1 miesiąca po zdarzeniu. Raport sporządza Doradca ADR po zakwalifikowaniu zdarzenia do wypadku lub awarii wg określonych kryteriów zgodnie z międzynarodową umową ADR.

Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych biorących udział w przewozie tzw. towarów niebezpiecznych dużego ryzyka powinni wdrożyć i przyjąć do stosowania plan ochrony. Towarami niebezpiecznymi dużego ryzyka są towary, które mogą by użyte, niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w zamachach terrorystycznych i spowodowa w ten sposób poważne następstwa w postaci licznych ofiar, czy masowych zniszczeń.

W każdym przedsiębiorstwie, które podlega pod przepisy ADR należy sprawdzić, czy transport materiałów niebezpiecznych nie dotyczy materiałów z grupy dużego ryzyka, a jeżeli tak, to należy opracować i wdrożyć Plan ochrony.

W jednostce transportowej, w zależności od wymagań przepisów ADR powinny znajdować się odpowiednie i w właściwy sposób wypełnione dokumenty przewozowe. Odpowiednie dokumenty wymagane są również przy przewozie materiałów niebezpiecznych na tzw. wyłączeniach, czyli bez stosowania większości przepisów ADR.

ADR
Doradztwo
Audyt
Szkolenia
Dokumentacja

Zadzwoń - +48 608 193 978