Usługi ADR

Doradztwo

Oferuję Państwu usługi z zakresu obszaru ADR i pełnienie funkcji doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych w Państwa firmie. W przypadku podpisania umowy na kompleksowe doradztwo otrzymują Państwa wsparcie merytoryczne z zakresu ADR oraz spełnienie wszelkich wymagań wynikających z przepisów np. sporządzenie rocznego sprawozdania i przesłanie go odpowiednim organom. Umowa ta daje również Państwu spełnienie obowiązku wyznaczenia doradcy, który to nakłada na przedsiębiorców ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Przed podpisaniem umowy wykonywany jest audyt wewnętrzny mający na celu sprawdzenie i określenie wymagań jakie ciążą na Państwa firmie w zakresie stosowania przepisów ADR. W przypadku podjęcia stałej współpracy i podpisania umowy audyt zostanie wykonany bezpłatnie.

Audyt wewnętrzny

Aby móc prawidłowo ocenić potrzeby Państwa firmy w zakresie ADR oraz ustalić zakres obowiązków ewentualnego doradcy ADR, oferuję Państwu przeprowadzenie w przedsiębiorstwie tzw. Audytu „0” oceniającego potrzeby i zakres obowiązków wobec wymagań przepisów ADR. Po przeprowadzonym audycie proponuję przygotowanie rzetelnego raportu z tej oceny Dzięki tak pojętej ocenie możliwe będzie bardzo racjonalne i indywidualne działanie. Rozwiązanie takie jest dla firmy wyjątkowo korzystne - zarówno merytorycznie, jak i ekonomicznie, gdyż późniejsze doradztwo ADR będzie dokładnie takie, jakiego potrzebuje dane przedsiębiorstwo. Jeżeli audyt wykaże, iż mają Państwa obowiązek wyznaczyć doradcę ADR w swoim przedsiębiorstwie i dojdzie do podpisania umowy na doradztwo audyt wykonany zostanie bezpłatnie.

Konsultacje i usługi jednorazowe

W tym rodzaju usług mają Państwo możliwości skorzystanie z jednorazowych porad i konsultacji bez obowiązku nawiązywania stałej i dalszej współpracy. Oferuję Państwa firmie usługi konsultingowe w zakresie:

  • zasad klasyfikacji materiałów niebezpiecznych,
  • określenia warunków i sposobu przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, wg instrukcji pakowania,
  • oznakowania sztuk przesyłki, stosowania nalepek ostrzegawczych oraz dobór opakowań,
  • obowiązkowego przygotowywania rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy,
  • przygotowania odpowiedniej dokumentacji, jaka musi towarzyszyć transportowi towarów niebezpiecznych,
  • opracowywania dokumentacji powypadkowej i pokontrolnej, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
  • opracowania dokumentacji wymaganej do przewozu odpadów niebezpiecznych,
  • bieżące doradztwo ADR.

Szkolenia pracowników

Oferuję Państwu realizację szkoleń o charakterze ogólnym, stanowiskowym oraz z zakresu bezpieczeństwa dla Państwa pracowników związanych z przewozem, załadunkiem, rozładunkiem lub pakowaniem materiałów niebezpiecznych stosownie do ich odpowiedzialności i obowiązków. Prawo nakłada na przedsiębiorcę, który dokonuje przewozu drogowego towarów niebezpiecznych lub związanego z tym przewozem załadunku lub rozładunku oraz pakowania, obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie wymagań związanych z takimi operacjami transportowymi, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Powyższe wymaganie dotyczy osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub transportowych, a także kierowcy którzy nie mają uprawnień ADR. Tematyka szkolenia i jego zakres dostosowany jest indywidualnie dla potrzeb każdej firmy, jednakże zawsze zgodny z wymaganiami ustawowymi.

Kontakt

Phone Marek Wierzbiński
DORADCA DGSA
( Dangerous Goods Safety Adviser )

mail: marekwierzbinski@tlen.pl
tel. +48 608 193 978

Doradztwo

Oferuję Państwu usługi z zakresu obszaru ADR i pełnienie funkcji doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych w Państwa firmie.

Konsultacje

Jednorazowych porad i konsultacji bez obowiązku nawiązywania stałej i dalszej współpracy.

Audyt

Oferuję Państwu przeprowadzenie w przedsiębiorstwie tzw. Audytu "0" oceniającego potrzeby i zakres obowiązków wobec wymagań przepisów ADR.

Szkolenia

Szkolenia o charakterze ogólnym, stanowiskowym oraz z zakresu bezpieczeństwa dla Państwa pracowników związanych z przewozem, załadunkiem, rozładunkiem ...