ADR info

Umowa ADR ( The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. ) to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. została opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, przez Polskę Umowa ADR została ratyfikowana w 1975 r. Przepisy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Najnowsza wersja ADR pochodzi z 01.01.2015 r.

Stronami umowy ADR jest obecnie 46 państw: Albania, Andora, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bośnia-Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Dania, Estonia, Federacja Rosyjska, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kazachstan, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Maroko, Mołdowa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

„Towary niebezpieczne” oznacza takie materiały i przedmioty, których międzynarodowy przewóz drogowy - jest zabroniony albo dopuszczony pod pewnymi warunkami ustalonymi w przepisach ADR.

UWAGA!

Jak sprawdzić czy mamy do czynienia z ADR!

Każdy materiał niebezpieczny sklasyfikowany zgodnie z przepisami ADR ma nadany czterocyfrowy numer UN poprzedzony literami UN. Jeżeli więc w dokumentach przewozowych w opisie towaru umieszczony został taki numer poprzedzony symbolem UN to mamy do czynienia z obrotem materiałem niebezpiecznym , który podlega specjalnym przepisom dotyczącym transportu, załadunku, rozładunku i magazynowaniu.

Ponadto informacje dotyczące klasyfikacji substancji według przepisów ADR są zawarte w punkcie 14 karty charakterystyki danego towaru. Jeśli tam również widnieje numer UN to świadczy o tym, że jest to materiał niebezpieczny!.

Doradca ADR

Doradca ds. bezpieczeństwa DGSA (Dangerous Goods Safety Adviser).

Głównym zadaniem doradcy jest wprowadzanie procedur nadzorujących czynności związane z przygotowaniem, nadaniem i przewozem materiałów niebezpiecznych oraz śledzenie zgodności tych działań z wymaganiami określonymi w umowie ADR i ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Doradca taki może być podmiotem niezależnym od przedsiębiorcy działającym na podstawie odpowiedniej umowy.

 

Obowiązek wyznaczenia doradcy!

Przepisy Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. oraz zrestrukturyzowanej umowy europejska ADR nakładają na przedsiębiorcę, który wykonuje przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek, obowiązek wyznaczenia na swój koszt doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych ( art. 15, ust. 1).

PODSTAWA PRAWNA

Umowa europejska ADR

"Rozdział 1.8.3. Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością."

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2011, nr 227, poz. 1367):

„art. 15, ust. 1 „Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej „doradcą”.

Jakie konsekwencje na brak wyznaczenia doradcy?

Brak wyznaczenia Doradcy DGSA przez podmiot dokonujący obrotu materiałami niebezpiecznymi to kara w wysokości 5.000 zł. Należy jednak pamiętać, że kary przewidziane w przepisach ADR ulegając sumowaniu. W przypadku więc przeprowadzenia kontroli w firmie Organ kontrolujący może nałożyć karę w wysokości 5.000 zł za brak doradcy, 2.000 zł. za brak przeszkolenia pracowników oraz 5.000 zł za brak złożenia rocznego sprawozdania z działalności dotyczącej obrotem materiałami niebezpiecznymi.

Obowiązki uczestników przewozu

Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych powinni przedsięwziąć odpowiednie środki bezpieczeństwa, stosownie do natury i zakresu dających się przewidzieć zagrożeń, w celu zapobieżenia szkodom i urazom oraz, jeżeli to konieczne, w celu zminimalizowania ich skutków. Uczestnicy przewozu powinni, w każdym przypadku, stosować się do odpowiednich wymagań ADR.

Nadawca

Nadawca towarów niebezpiecznych jest zobowiązany dostarczyć do przewozu tylko takie przesyłki, które spełniają wymagania ADR. Powinien on w szczególności:

 • upewnić się, że towary niebezpieczne są sklasyfikowane i dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR;
 • zaopatrzyć kierowcę w informacje i dane oraz, jeżeli to konieczne, w wymagane dokumenty przewozowe oraz dokumenty towarzyszące (zezwolenia, dopuszczenia, powiadomienia, świadectwa itd.);
 • używać wyłącznie opakowań, dużych opakowań i dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) oraz cystern, które są dopuszczone i odpowiednie do przewozu danych materiałów oraz posiadają oznakowanie wymagane przez ADR;
 • stosować się do wymagań dotyczących sposobów nadania i ograniczeń wysyłkowych;
 • zapewnić, aby nawet próżne i nieodgazowane cysterny lub próżne nie oczyszczone pojazdy i duże lub małe kontenery były odpowiednio oznakowane i posiadały wymagane nalepki ostrzegawcze, a próżne nie oczyszczone cysterny były tak samo zamknięte i szczelne jak w stanie ładownym.

Jeżeli nadawca korzysta z usług innych uczestników przewozu (pakującego, załadowcy, napełniającego, itd.), powinien on podjąć odpowiednie środki dla zapewnienia, aby przesyłka spełniała wymagania ADR.

W przypadku, gdy nadawca działa w imieniu osoby trzeciej, osoba ta powinna poinformować nadawcę na piśmie o tym, że przewóz dotyczy towarów niebezpiecznych oraz powinna udostępnić mu wszystkie informacje i dokumenty potrzebne do wypełnienia jego obowiązków.

Przewoźnik

 • upewnić się, że towary niebezpieczne przeznaczone do przewozu są dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR;
 • upewnić się, że wszystkie informacje wymagane w ADR dotyczące towarów niebezpiecznych przeznaczonych do przewozu zostały przed jego rozpoczęciem dostarczone przez nadawcę, że wymagana dokumentacja znajduje się w jednostce transportowej, a w przypadku użycia zamiast dokumentacji papierowej technik elektronicznego przetwarzania danych (EDP) lub elektronicznej wymiany danych (EDI) że zapewniony jest dostęp do tych danych podczas transportu w stopniu co najmniej równoważnym dokumentacji papierowej;
 • sprawdzić wzrokowo, czy pojazdy i ładunek nie mają oczywistych wad, wycieków lub pęknięć, braków w wyposażeniu, itp.;
 • upewnić się, że nie upłynął termin następnego badania dla pojazdów-cystern, pojazdów-baterii, cystern stałych, cystern odejmowalnych, cystern przenośnych, kontenerów -cystern i MEGC;
 • sprawdzić, czy pojazdy nie są nadmiernie załadowane;
 • upewnić się, że na pojazdach umieszczone zostały wymagane oznakowania i nalepki ostrzegawcze;
 • upewnić się, że w pojeździe znajduje się wyposażenie wymagane w pisemnych instrukcjach dla kierowcy

Obowiązki te powinny być wykonywane odpowiednio w oparciu o dokumenty przewozowe i dokumenty towarzyszące, kontrolę wzrokową pojazdów lub kontenerów oraz – jeżeli jest to konieczne - ładunku.

Jeżeli przewoźnik zauważy naruszenie wymagań ADR, to nie powinien podejmować się przewozu przesyłki do czasu usunięcia nieprawidłowości. 

Odbiorca

 • Odbiorca ma obowiązek nie opóźniać przyjęcia towarów bez istotnych powodów oraz sprawdzić po rozładunku, czy zostały spełnione należące do niego wymagania ADR.
 • Jeżeli odbiorca korzysta z usług innych uczestników przewozu (w zakresie rozładunku, czyszczenia, odkażania, itp.), powinien on podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami ADR.
 • Jeżeli sprawdzenie ujawniło naruszenie wymagań ADR, odbiorca może zwrócić kontener nadawcy tylko wtedy, gdy zostało ono usunięte.

Kary ADR

6.1.

DOKUMENTY

6.1.1.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z nieprawidłowo sporządzonym dokumentem przewozowym

500

6.1.2.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego zaświadczenia ADR o ukończeniu szkolenia

2.000

6.1.3.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z nieprawidłowo sporządzoną instrukcją pisemną dla kierowcy

100

6.1.4.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

6.000

6.1.5.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego świadectwa dopuszczenia dla przedziału ładunkowego lub osłony

2.000

6.1.6.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie operacji transportowej

6.000

6.1.7.

Wykonywanie w miejscu publicznym lub na obszarze zabudowanym załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych bez wymaganego specjalnego zezwolenia

2.000

6.1.8.

Wykonywanie przewozu drogowego materiału promieniotwórczego bez wcześniejszego uzyskania zatwierdzenia przez właściwą władzę

2.000

6.2.

SPOSÓB PRZEWOZU

6.2.1.

Wykonywanie przewozu drogowego cysterną towarów niedopuszczonych do przewozu w cysternie

6.000

6.2.2.

Wykonywanie przewozu drogowego luzem towarów niedopuszczonych do przewozu luzem

6.000

6.2.3.

Wykonywanie przewozu drogowego w sztukach przesyłki towarów niedopuszczonych do przewozu w sztukach przesyłki

towarów niedopuszczonych

6.000

6.2.4.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu ładowania razem

3.000

6.2.5.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem z naruszeniem przepisów dotyczących rozmieszczania i mocowania ładunków

800

6.2.6.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z naruszeniem przepisów dotyczących dopuszczalnego stopnia napełnienia cysterny

4.500

6.2.7.

Wykonywanie przewozu drogowego materiałów reagujących ze sobą niebezpiecznie, umieszczonych w sąsiadujących komorach cysterny

5.000

6.2.8.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem zanieczyszczonym pozostałościami przewożonych uprzednio w sztukach przesyłki towarów niebezpiecznych

1.500

6.2.9.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w ilościach przekraczających ilości dozwolone

2.000

6.2.10.

Wykonywanie przewozu drogowego niektórych towarów niebezpiecznych z naruszeniem wymaganych środków ostrożności przy ich przewozie razem z artykułami żywnościowymi, towarami konsumpcyjnymi lub karmą dla zwierząt

1.000

6.2.11.

Wykonywanie przewozu drogowego produktów żywnościowych w cysternach używanych do przewozu materiałów niebezpiecznych bez zastosowania środków zapobiegających zagrożeniom zdrowia

3.000

6.3.

POJAZD

6.3.1.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych nieodpowiednim do takiego przewozu pojazdem, cysterną lub kontenerem

3.000

6.3.2.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem bez wymaganych gaśnic lub wyposażonym w gaśnice nie spełniające warunków określonych w umowie ADR

500

6.3.3.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem bez wymaganego wyposażenia awaryjnego.- za każdy brakujący element

100

6.3.4.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w nieprawidłowo oznakowanym pojeździe lub zespole pojazdów, cysternie, pojeździe-baterii, kontenerze lub MEGC

 • wymaganą tablicą lub tablicami barwy pomarańczowej.
 • wymaganą nalepką lub nalepkami.
 • wymaganym znakiem lub znakami dla materiałów o podwyższonej temperaturze
 • wymaganym znakiem ostrzegającym o gazowaniu.
 • wymaganym oznakowaniem punktu uziemiającego.

Wskazane kary podlegają sumowaniu

800

400

200

 

200

200

6.3.5.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów, cysterną, pojazdem-baterią, kontenerem lub MEGC przeznaczoną do przewozu towarów niebezpiecznych z nie zdjętymi lub z nie zakrytymi tablicami barwy pomarańczowej lub nalepkami

200

6.3.6.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternie, kontenerze-cysternie, MEGC i pojeździe-baterii bez wymaganego dodatkowego oznakowania określonego w części 6 umowy ADR naniesionego na tabliczce lub zbiorniku

500

6.3.7.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem nie odpowiadającym warunkom określonym w świadectwie dopuszczenia pojazdu lub warunkom określonym w części 9 umowy ADR

2.000

6.3.8.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w kontenerze nie spełniającym wymagań określonych w części 6 i 7 umowy ADR

2.000

6.3.9.

Wykonywanie przewozu drogowego cysterną lub kontenerem do przewozu luzem z pozostałościami towaru niebezpiecznego na ich zewnętrznej powierzchni

1.000

6.4.

OPAKOWANIE

6.4.1.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego opakowania, w niewłaściwym opakowaniu lub w opakowaniu nie spełniającymi wymagań umowy ADR

3.000

6.4.2.

Wykonywanie przewozu drogowego towaru niebezpiecznego bez wymaganego oznakowania sztuki przesyłki lub sztuk przesyłek:

- brak wymaganego numeru rozpoznawczego materiału UN

- brak wymaganej nalepki lub nalepek.

- brak innego wymaganego oznakowania.

Wskazane kary podlegają sumowaniu odrębnie dla każdego towaru

1.000

500

500

500

6.4.3.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z naruszeniem przepisów dotyczących pakowania razem do sztuki przesyłki

3.000

6.5.

INNE NARUSZENIA

6.5.1.

Wykonywanie przewozu drogowego towaru niebezpiecznego nieprawidłowo sklasyfikowanego

6.000

6.5.2.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych niedopuszczonych do przewozu

10.000

6.5.3.

Niewyznaczenie, przez przedsiębiorcę lub inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z nim załadunek lub rozładunek, doradcy do spraw bezpieczeństwa

5.000

6.5.4.

Nieprzesłanie wojewodzie w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania z działalność przedsiębiorcy lub innego podmiotu wykonującego przewóz drogowy towarów niebezpiecznych

5.000

6.5.5.

Nieprzeszkolenie osób innych niż kierowcy zatrudnionych przy przewozie towarów niebezpiecznych lub czynnościach związanych z tym przewozem, w tym przy załadunku lub

5.000

6.5.6.

Niesporządzenie lub niewłaściwe sporządzenie planu ochrony w zakresie przewozu drogowego

5.000

6.5.7.

Wykonywanie załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego w miejscu publicznym lub poza obszarem zabudowanym, bez wymaganego powiadomienia właściwych władz

1.000

6.5.8.

Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych przy użyciu dużego kontenera,

1.000

6.5.9.

Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez wymaganego nadzoru

800

6.5.10.

Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne be zabezpieczenia hamulcem postojowym

500

6.5.11.

Używanie ognia lub nieosłoniętego płomienia w pojazdach przewożących towary niebezpieczne klasy 1, a także w ich pobliżu oraz podczas załadunku i rozładunku

2.000

6.5.12.

Naruszenie przepisów dotyczących załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego klasy 1 w miejscu publicznym na pojazdy lub z pojazdów, które znajdują się w odległości mniejszej niż 50 m

1.000

 

6.5.13.

Przewóz w jednostce transportowej przewożącej towary niebezpieczne pasażerów innych niż załoga pojazdu

500

6.5.14.

Naruszenie przepisów zakazu palenia, w trakcie manipulowania ładunkiem lub wykonywania czynności ładunkowych towarów niebezpiecznych, w pobliżu, jak i wewnątrz pojazdu lub kontenera

500

6.5.15.

Nieuzasadnione utrzymywanie pracy silnika pojazdu w czasie załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego

1.000

Zwolnienia ADR

Zwolnienia polegają na niestosowaniu wszystkich lub niektórych wymagań transportowych ADR i umożliwiają przewóz towarów niebezpiecznych na uproszczonych warunkach. Większość zwolnień dotyczy towarów niebezpiecznych znajdujących się w opakowaniach.

Rodzaje zwolnień

 1. zwolnienia dotyczące charakteru operacji transportowych,

 2. zwolnienia dotyczące przewozu gazów i paliw płynnych,

 3. zwolnienia dotyczące towarów pakowanych w ilościach ograniczonych,

 4. zwolnienia dotyczące towarów pakowanych w ilościach wyłączonych,

 5. zwolnienia dotyczące ilości przewożonych towarów niebezpiecznych w jednostce transportowej,

 6. pozostałe zwolnienia wskazane w przepisach szczególnych.

W celu sprawdzenia, czy twój transport podlega zwolnieniom skontaktuje się z doradcą DGSA.

Kontakt

Phone Marek Wierzbiński
DORADCA DGSA
( Dangerous Goods Safety Adviser )

mail: marekwierzbinski@tlen.pl
tel. +48 608 193 978

Doradztwo

Oferuję Państwu usługi z zakresu obszaru ADR i pełnienie funkcji doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych w Państwa firmie.

Konsultacje

Jednorazowych porad i konsultacji bez obowiązku nawiązywania stałej i dalszej współpracy.

Audyt

Oferuję Państwu przeprowadzenie w przedsiębiorstwie tzw. Audytu "0" oceniającego potrzeby i zakres obowiązków wobec wymagań przepisów ADR.

Szkolenia

Szkolenia o charakterze ogólnym, stanowiskowym oraz z zakresu bezpieczeństwa dla Państwa pracowników związanych z przewozem, załadunkiem, rozładunkiem ...